Croeso i Blaned Ponty Planet 

        Welcome to Planed Ponty Planet! 

Eich Llyfrgell o Bethau a gofod atgyweirio parhaol yma yng nghanol Pontypridd yn YMa!

Your Library of Things and permanent repair space here in the heart of Pontypridd at YMa! 


Online Information Videos: 

Check out our short videos below to find out how it all works! 


https://youtu.be/HlCnKk83qRs - Planed Ponty Planet - All about it! 

https://youtu.be/CDYMYKyXccI - Planed Ponty Planet - Library of Things 

https://youtu.be/n8ivUW42IsI - The Website 

https://youtu.be/SjLleRJkd04 - Volunteering 

https://youtu.be/V-K8cCihGR4 - The Repair Cafe 


Mae ein Llyfrgell o Bethau yn lle y gallwch chi:

  • Benthyg pethau sydd eu hangen arnoch ond nad ydych yn berchen arnynt
  • Cyfrannwch bethau rydych yn berchen arnynt ond nad oes eu hangen arnoch
  • Cwrdd â phobl i rannu gwybodaeth a sgiliau gyda'ch cymuned

Our Library of Things is a place you can: 

  • Borrow things you need but don't own
  • Donate things you own but don't need
  • Meet people to share knowledge and skills with your community


Sut ydw i'n ymuno?


Naill ai crëwch eich cyfrif aelod ar-lein trwy glicio Cofrestru neu galwch i mewn i'n gweld, a byddwn yn eich helpu i greu eich cyfrif aelodaeth.Mae angen i chi fod yn 18 oed neu’n hŷn a bod â chyfeiriad ebost ac ar eich benthyciad cyntaf, dewch â llun adnabod dilys a phrawf cyfeiriad h.y. trwydded yrru neu basbort a bil cyfleustodau.


How do I Join?   

Either create your online member account by clicking Register or pop in to see us, and we will help you create your membership account.

You need to be age 18 or over and have an email address and on your first borrow, bring a valid photo ID and proof of address i.e. driving license or passport and a utility bill. Oes rhaid i mi dalu i fenthyca eitem?

Oes, mae ffi fechan am fenthyca sy'n cael ei nodi ar bob eitem o fewn y categorïau ar yr ochr chwith. Gellir talu'r ffi gydag arian, credydau amser, gwirfoddoli, neu rannu sgiliau.


Do I Have to Pay to Borrow an Item?

Yes, there is a small fee for borrowing which is  detailed on all items within the categories on the left-hand side. The fee can be paid with money, time credits, volunteering, or skill sharing. 

 


...